เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การส่งหลักฐานการสมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 การส่งหลักฐานประกอบการสมัครออนไลน์ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
หลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์ประกอบไปด้วย
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เขียนชื่อสกุลโรงเรียนหลังรูป
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามีหน้าหลังสำเนาแนบมาพร้อม) พร้อมสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

การจ่าหน้าซองการส่งหลักฐานให้ระบุดังนี้

ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน
อ.เมือง จ.เลย
42000
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2557
 2.ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง ตามปกระกาศที่แนบ   >> CLICK  
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
 3.ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 
ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 1127 - 1129 โทรสาร 0-4281-3060