จุดให้บริการ eduroam

 1. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ,กรุงเทพมหานคร
 2. คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ,กรุงเทพมหานคร
 3. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เชียงใหม่
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,ศูนย์การศึกษาจังหวัดเลย, ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น และที่โรงพยาบาลเลย
 6. มหาวิทยาลัยนครพนม ,นครพนม
 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรุงเทพมหานคร
 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ขอนแก่น
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สงขลา
 10. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ,นครราชสีมา
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,กรุงเทพมหานคร
 12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,กรุงเทพมหานคร
 13. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,นครปฐม
 14. มหาวิทยาลัยบูรพา ,ชลบุรี
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,กรุงเทพมหานคร
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,พระนครศรีอยุธยา
 17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,เชียงราย
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,กรุงเทพมหานคร
 19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาสารคาม
 20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี
 21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,กรุงเทพมหานคร
 22. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก
 23. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร
 24. สภากาชาดไทย (ในนามของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) ,กรุงเทพมหานคร
และสถานศึกษาชั้นนำต่างๆ ของโลก ดูได้ที่


Notebook/Laptop

Mobile/Smartphone/Tablet